logo EIP
Team Office - přinášíme něco navíc...
Profesionální řešení • Nejmodernější technologie • Ověřená kvalita
 
HOME PAGE
KDO JSME
PRODUKTY
CENY
KONTAKTY
REFERENCE
CO ZÍSKÁTE
PRÁCE

Datové sklady, analýza OLAP

Datové sklady, analýza OLAP  


Život každého podniku je nepřetržitou sérií rozhodnutí. Pro správná rozhodnutí jsou potřeba správné, aktuální a kompletní informace. Takové informace vám poskytnou řešení vybudovaná nad technologiemi SQL. Jedinečnost řešení SQL spočívá v tom, že SQL pokrývá všechny kroky přípravy informací. Vše je přitom postaveno na výkonné, škálovatelné, snadno udržovatelné infrastruktuře s vysokou dostupností a ověřeno provozem u firem různých velikostí.

ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ 

 • Stavební kameny 
 • Komponenty 

ULOŽENÍ DAT 

 • Datový sklad 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ UŽIVATELŮM 

INTEGROVANÝ PERSONALIZOVATELNÝ INFORMAČNÍ PORTÁL 
 • Základní charakteristika 
 • Příprava prostředí pro analýzu dat 
 • Analýzy dat -   kladení dotazů a vytváření sestav 
 • Publikace sestav na WWW 
 • Distribuce sestav e-mailem, přes souborový systém nebo v tištěné podobě 
 • Návrh složitých reportů 
 • Vývoj analytických aplikací 
 • Personalizovaný přístup k informacím přes WWW - Portál 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SQL ŘEŠENÍ : 

 • Kompletní integrované řešení 
 • Vysoká škálovatelnost, spolehlivost, dostupnost a bezpečnost 
 • Centrální správa a přístup odkudkoliv díky internetové architektuře 
 • Založeno na standardech (HTML,XML, SQL, Java , …) 

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY SQL ŘEŠENÍ : 

 • Rychlejší a jednodušší implementace a údržba 
 • Špičková funkcionalita dodaná uživateli díky optimální spolupráci všech komponent 
 • Snížení nákladů na administraci a údržbu  

 

Stavební kameny 

Architektura řešení předpokládá vybudování tzv. datového skladu z něhož jsou informace zpřístupněny uživatelům na všech úrovních řízení přes integrovaný personalizovatelný informační portál.

Účelem datového skladu je poskytnout: 

 • Integrovaná data - Na jednom místě jsou spojena data ze všech informačních zdrojů ve firmě případně i zdrojů mimo firmu. Jedině tak lze získat na předmět zájmu, například na zákazníka, úplný pohled. 
 • Transformovaná data - Data v provozních systémech jsou uspořádána s ohledem na výkon v rutinních operací, nikoliv pro analýzu dat. Transformace umožní dotazování nad velkými objemy dat a zároveň kladení dotazů výrazně zjednoduší. 
 • Historická data - Při vyhodnocování dat jsou kromě absolutních čísel důležitá i porovnání s vývojem v předchozích období. Stejně tak při určování trendů se vychází z předchozího vývoje. Proto je přístupnost historických dat důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu analýzy dat. 
 • Detailní data - Pro nalezení "charakteristik" sledovaných předmětů nestačí pouze sumarizované údaje. Charakteristiky jsou přitom podstatným ukazatelem, například při segmentaci zákazníků, při předpovídání jejich chování apod. Uložení detailních dat navíc zajistí splnitelnost nových požadavků při rozvoji a rozšiřování systému, pro jejichž pokrytí často nelze potřebné údaje z již jednou agregovaných dat zpětně zjistit.  

Základním přínosem datového skladu je tedy okamžitý přístup ke kvalitním a úplným datům při rozhodování.

Účelem integrovaného personalizovaného informačního portálu je poskytnout uživatelům možnost: 
 • samostatně klást dotazy a vytvářet výstupy nad daty v datovém skladu, které potřebují oni nebo jejich spolupracovníci pro rozhodování  jednoduše zpřístupnit výstupy, které vytvořili, celé organizaci 
 • používat specializované analytické aplikace vyvinuté v tomto prostředí  mít k dispozici jedno personalizovatelné prostředí pro přístup jak k výstupům z datového skladu, tak k informacím z dalších firemních i externích WWW zdrojů 

Základním přínosem integrovaného personalizovaného informačního portálu je tedy efektivní distribuce informací ve firmě s možností rychle zjistit všechny detaily a souvislosti.   

Komponenty 

Architektura řešení předpokládá vybudování celofiremního datového skladu postaveném na databázi SQL. Data do datového skladu budou přenášena z jednotlivých provozních systémů a externích zdrojů, čištěna, verifikována a uložena v podobě optimalizované pro přístup k informacím.

Pro přístup k datům v datovém skladu slouží informační portál založeném na produktech SQL. Ty obsahují nástroje pro standardní reporting, dotazování a vytváření sestav uživateli, publikaci sestav na WWW a jejich hromadnou distribuci, vývoj analytických aplikací a pro vytvoření vlastního WWW portálu.

Obě části řešení i jednotlivé produkty použité v jednotlivých částech jsou úzce integrované. Díky tomu je maximálně efektivní návrh i následný provoz systému.  

Architektura datového skladu a přístupu k němu 

Technické řešení je založeno na čistě internetové architektuře. Díky tomu je možné zajistit všem uživatelům plnoprávný přístup k datovému skladu z lokální sítě na centrále (LAN), z jednotlivých poboček spojených přes virtuální privátní sít (VPN) i z libovolného místa včetně mobilního přes internet. Přitom jsou díky centrální správě výrazně sníženy nároky na administraci celého systému a snadno probíhá integrace s dalšími systémy.

Všechny produkty použité v řešení využívají standardizované technologie. Díky tomu je lze snadno nasadit v existující firemní infrastruktuře a propojit je s dalšími firemními systémy. 

Technická architektura datového skladu a přístupu k němu  

Datový sklad  na platformě SQL a související vývojové nástroje pokrývají všechny potřeby návrhu, správy a provozu datového skladu. Použití žádných dalších softwarových produktů není nutné.  Databázová platforma SQL poskytuje maximální spolehlivost, vysokou škálovatelnost a snadnou administraci.

Součástí databáze je kompletní infrastruktura pro plnění datového skladu (ETL procesu) ze zdrojových systémů. Tak lze zajistit provoz datového skladu pouze prostředky databáze, použití žádných dalších softwarových produktů není nutné.

Pokročilé konstrukty databáze umožňují vyjádřit i složité manipulace s daty prováděné v rámci ETL procesu jednoduchým způsobem. Díky tomu je návrh ETL procesu výrazně snadnější a riziko chyb při provozu výrazně nižší se snižuje.

Vysoký výkon databáze v rámci ETL procesu vychází z maximální paralelizace a zřetězení (pipelineningu) všech prováděných operací. Zkracuje se tak výrazně doba potřebná k aktualizace aktualizaci dat v datovém skladu a minimalizuje se její vliv aktualizace na dostupnost všech souvisejících systémů. 

Rozšířením databáze o prvky pro podporu rozhodování umožňují naprostou většinu požadavků na analýzu dat provádět přímo v databázi bez nutnosti přesunu dat do specializovaných úložišť (OLAP úložiště), což zjednodušuje návrh i provoz celého systému.

Navíc lze pro základní analýzy využít standardní nástroje používané pro reporting a dotazování nad detailními daty a provozními systémy.

Pro pokrytí pokročilých požadavků na analýzy je k dispozici OLAP úložiště úzce integrované s vlastní databází.

Díky integraci je pro uživatele při pokročilých analýzách zcela transparentní, zda jsou data uložena v relační databázi nebo v OLAP úložišti. 

Cílem budování datového skladu je zachycení informací z celé firmy i případných externích zdrojů. Jedná se proto o rozsáhlý a přitom stále se měnící systém. U takového systému je klíčovou otázkou úspěšnosti a efektivity prací volba vhodné softwarové podpory pro jeho návrh a správu.

Základní charakteristika 

Součástí dodávky datových skladů je i komplexní řešení pro přístup uživatelů k datovému skladu ve formě integrovaného personalizovatelného informačního portálu.  

Řešení pokrývá následující oblasti: 

 • Příprava prostředí pro analýzu dat 
 • Analýza dat - Kladení ad-hoc dotazů a vytváření sestav uživateli 
 • Publikace sestav na WWW 
 • Distribuce sestav emailem, přes souborový systém nebo v tištěné podobě 
 • Návrh složitých standardních reportů 
 • Vývoj analytických aplikací 
 • Personalizovaný přístup k informacím přes WWW 
 • Architektura přístupu uživatelů k datovému skladu 

Příprava prostředí pro analýzu dat 

Skutečné využití datového skladu výrazně vzrůstá, pokud mohou uživatelé analyzovat informace v datovém skladu sami bez přímé podpory IT. Aby toto bylo možné, musí mít uživatelé možnost používat při kladení dotazů jim známé pojmy a formulace dotazu spolu s přípravou sestavy musí být maximálně jednoduchá.

Toho lze dosáhnout tak, že spolu s vlastními daty je uložen v databázi i co nejpodrobnější uživatelský popis jejich struktury (tzv. metadata) a tento popis je využíván nástroji pro analýzy dat. Nástroj pak uživatele zcela odstíní od technických stránek komunikace s databází a uživatelé mohou pracovat zcela samostatně. 

Úlohou IT je pak příprava prostředí pro analýzy dat, jinými slovy vytvoření příslušného uživatelského popisu struktur informací v datovém skladu a řízení práv přístupu uživatelů.

Analýzy dat - kladení dotazů a vytváření sestav 

Při analýze dat v datovém skladu musí mít pokročilí uživatelé možnost klást dotazy, vytvářet sestavy ve formě tabulek, křížových tabulek umožňujících přechod do většího detailu, sumace, jiného úhlu pohledu (pivoting, drill up, drill down, drill cross) a grafů. Efektivitu práce výrazně ovlivní, pokud mohou uživatelé při dotazování používat jim známé pojmy, kladení dotazů je pro ně jednoduché a mohou pracovat sami bez přímé podpory IT.

Toho lze dosáhnout, pokud je spolu s daty v databázi uložen uživatelský popis dat. Díky němu mohou být uživatelé zcela odstíněni od technických stránek komunikace s databází. Úlohou IT je pak pouze tyto uživatelské popisy připravit a spravovat.  Velkou výhodou je, pokud i u předpřipravených sestav lze ovlivnit, jaké údaje budou zobrazeny, ať už formou zadání parametrů nebo vyvoláním přechodu do většího detailu nebo sumace zvolením příslušného sloupce. 

Distribuce sestav e-mailem, přes souborový systém nebo v tištěné podobě  nemusí ve všech případech vyhovovat. V některých případech je výhodnější sestavy obsahující aktuální údaje předem připravit, uložit do souborů ve formátech ASCII, RTF, PDF, HTML, PostScript a buď je automaticky vytisknout na tiskárnách, uložit do adresářů nebo rozeslat jako přílohy elektronické pošty. Tato akce může být předem plánovaná, například na noc každého dne. V jiném případě může být vyvolána databází SQL, dle předem nastavené definice.

Návrh složitých reportů 

Složité reporty někdy není možné vytvořit pomocí nástrojů pro běžné uživatele. Je nutné použít nástroj, který umožňuje použít přímo dotazovací prostředky databáze (tzv. jazyk SQL), a má bohatší paletu formátování výstupu. Takový nástroj pak používají pracovníci IT.  

Vývoj analytických aplikací 

Pro složitější typy analytických úloh je třeba vybudovat samostatné analytické aplikace. Pro jejich efektivní vývoj mají programátoři k dispozici řadu knihoven pro různé typy objektů a parametrů. Knihovny využívají OLAP API - rozhraní databáze pro analýzu dat. 

Personalizovaný přístup k informacím přes WWW - Portál 

Překážkou využití datového skladu se paradoxně může stát i příliš velký počet informací. Při velkém počtu informací je těžké se v nich orientovat a je časově náročné je procházet.

Východiskem je příprava pracovní plochy pro každého uživatele obsahující pouze ty výstupy z datového skladu, které on sám potřebuje. Pracovní plochu si uživatel může dále sám upravovat. Pro analýzu údajů zobrazených na pracovní ploše přímo z ní lze vyvolat odpovídající nástroje. Na pracovní ploše lze zobrazit jak výstupy z datového skladu, tak další informace z firemních nebo veřejných WWW serverů a aplikací.   Výstupy z datového skladu spolu s odkazy na další informační zdroje zobrazené v pracovní ploše 

Kromě přístupu k informacím mohou uživatelé, pokud k tomu mají přístupová práva, i informace sami zpřístupňovat. Mohou to být libovolné dokumenty typu Word či Excel, výstupy z datového skladu nebo odkazy na další WWW stránky. Zveřejňované informace lze hierarchicky zatřiďovat, kategorizovat a následně je vyhledávat podle typu nebo podle slov vyskytujících se v textu, podobně, jako to umožňují klasické internetové katalogy typu Yahoo či Seznam. 

Taková pracovní plocha může být jediným centrálně spravovaným místem přístupu ke všem firemním informacím a to i k těm, které jsou spravovány mimo datový sklad. WWW stránky mohou být generovány automaticky na základě vložených údajů bez nutnosti jakéhokoliv programování. 

 
     
 
  E-MAIL Řešení pro obchodní společnosti výrobní společnostiservisní společnosti