logo EIP
Team Office - přinášíme něco navíc...
Profesionální řešení • Nejmodernější technologie • Ověřená kvalita
 
HOME PAGE
KDO JSME
PRODUKTY
CENY
KONTAKTY
REFERENCE
CO ZÍSKÁTE
PRÁCE

ISO 9001:2000

Budování systému řízení  
 
ISO 9001:2000  

Pokud se rozhodnete systém řízení zavádět, využijte pomoc ze strany  naší specializované konzultační společností. Rozsah poradenství si můžete dohodnout individuálně - od dílčích konzultací po vybudování systému "na klíč".

Poradenství zahrnuje kompletní přípravu společnosti na certifikaci systému ISO 9001:2001 a přítomnost při certifikačním auditu.

 • zmapování současného stavu ve firmě
 • navržení postupu budování systému jakosti
 • úvodní školení ISO 9001:2001
 • definování a popsání systému jakosti (diagram PDCA, identifikace procesů, mapa procesů, příručka jakosti, dokumentace nižší hladiny, záznamy)
 • interní systémový audit
 • certifikační audit

Cena poradenství je závislá na počtu osob a složitosti procesů ve firmě. Pro přesnou kalkulaci cenové nabídky je nutná osobní návštěva a zpracování konkrétní nabídky.

 

 napište nám ...                                      

 
 1. Definujte cíle, které chcete dosáhnout.
 2. Definujte, kdo od vás tyto cíle očekává.
 3. Získejte materiály a informace týkající se skupiny norem ISO 9000
 4. Rozhodněte se zda při zavádění systému řízení použijete jako základní požadavek normu ISO 9000:2000 nebo v kombinaci s požadavky jiných standardů
 5. Pro určité oblasti řízení jakosti si obstarejte příslušné směrnice
 6. Zjistěte aktuální stav vašeho systému řízení a určete rozdíly mezi systémem řízení a požadavky normy ISO 9001:2000
 7. Popište procesy, které jsou nezbytné pro dodávku zboží nebo služeb zákazníkům a porovnejte s požadavky normy ISO 9001:2000
 8. Připravte plán opatření pro odstraňování neshod, vytvořte zdroje pro provedení těchto opatření, určete odpovědnosti a stanovte časový harmonogram pro realizaci jednotlivých opatření
 9. Provádějte pravidelné interní audity podle směrnice ISO
 10. Zjistěte důvody zda potřebuje prokázat shodu
 11. Požádejte o provedení nezávislého auditu.
 12. Dokončete provedení auditu a vystavení certifikátu stvrzujícího, že Váš systém řízení jakosti odpovídá požadavkům normy ISO 9001:2000.
 13. Pokračujte ve zdokonalování Vašeho podnikání. Ověřte si efektivitu vašeho systému řízení jakosti .
ISO 14001  
 
ISO/TS 16949  

Norma ISO 14001 pojednává o enviromentálním managementu, tj. managementu „týkající se životního prostředí“.  Společnost, která se rozhodla získat Certifikát osvědčující  soulad s požadavky této normy, musí  vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost.

Jaké kroky je potřeba k tomuto učinit ?

 • stanovit environmentální politiku firmy a tuto sdělovat zaměstnancům a zpřístupnit veřejnosti
 • identifikovat environmentální aspekty činností firmy, které mohou mít významné dopady na životní prostředí 
 • zajistit sledování existujících a nově vydávaných právních a jiných požadavků, které se týkají environmentálních aspektů identifikovaných firmou a promítnutí jejich požadavků systému environmentálního managementu
 • z environmentální politiky odvodit environmentální cíle a cílové hodnoty pro všechny úrovně a funkce firmy
 • stanovit a realizovat programy environmentálního managementu k dosažení těchto cílů a cílových hodnot 
 • zajistit vzdělávání zaměstnanců a interní i externí komunikaci
 • monitorovat a měřit klíčové znaky provozu a činností s možným dopadem na životní prostředí a přijímat preventivní opatření a nápravná opatření při zjištěných odchylkách a škodách
 

TS16949 je oborová norma sjednocující stávající celosvětové požadavky automobilového průmyslu na systémy managementu jakosti. Obsahuje plné znění normy ISO 9001 a další oborové požadavky zejména z oblasti spokojenosti zákazníků a neustálého zlepšování. Specifické požadavky např. postupy schvalování výrobků se řídí dokumenty podle volby zákazníka (AIAG, ANFIA, FIEV, VDA).

Jak naplnit požadavky normy ISO/TS 16949

 • konkretizovat se zákazníkem které z požadavků a v jakém rozsahu musí být uplatňovány, jak to bude s certifikací
 • zahájit uplatňování postupu schvalování zaváděných výrobků zákazníkem a dokumentovaného řešení problémů
 • vybudovat systém jakosti dle stanovené normy postupem stejným jako dle ISO 9001 s uplatněním všech identifikovaných požadavků
 • zajistit vzdělávání zaměstnanců a interní a externí komunikaci
 • podporovat/prosazovat uplatňování požadovaných metod a metod orientovaných na neustálé zlepšování
 • monitorovat a prověřovat systém jakosti a jeho účinnost, přijímat preventivní a nápravná opatření, orientovat se na projekty zlepšování 

 

 
  E-MAIL Řešení pro obchodní společnosti výrobní společnostiservisní společnosti